Là một nhà cung cấp các dịch vụ xã hội thông tin, đặc biệt là một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, chúng tôi không có trách nhiệm chung để theo dõi bất kỳ nội dung nào được lưu trữ theo yêu cầu của người nhận dịch vụ hoặc chủ động tìm kiếm thông tin hoặc tình huống biểu hiện hoạt động bất hợp pháp; tuy nhiên, khi có thông báo chính thức hoặc các thông tin đáng tin cậy khác về bản chất phi pháp của chính dữ liệu hoặc các hoạt động có liên quan do GetResponse thu được, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp được quy định theo pháp luật.

Bạn nên điền vào mẫu có sẵn như trình bày dưới đây để có quyền truy cập nội dung bất hợp pháp đã bị loại bỏ hoặc vô hiệu.